170429-Book-of-Inspiration-for-women-by-women-Vanita-Dahia-Book launch